A gyülekezet története

Kaszta Róbert

Istennek legyen hála azért, hogy falunkba is eljutott az örömhír, aminek hatására többen felismerték bűneiket, megtértek és az Úr Jézus példájára bemerítkeztek.

Az első bemerített személy Balog Róza testvérnő, aki 1921-ben merítkezett be. Majd 1923 augusztusában még öt személy merítkezett be Hadadon, Szabó László testvér által. A feljegyzések alapján 1923-ban megalakult a Hadadnádasdi Baptista Gyülekezet hat taggal, és a hadadi körzethez csatlakozott. Ebben az időben az igeszolgálatot a hadadi és szilágysági missziómunkások végezték. Kezdetben a Kaszta Mihály és a Nagy Mihály házánál gyűltek össze. A gyülekezet növekedett a lelki életben és létszámban is, forró vágya volt, hogy házat építsen az Úr neve tiszteletére. 1925-ben a gyülekezet nagy örömére felépült az első imaház, ami áldásul szolgált a közösségnek. A Sátán azonban nem nézte jó szemmel a kis gyülekezet békéjét és két év után, 1927 márciusában ezt az imaházat lebontják. A gyülekezet ebben az időben, bár meg volt próbálva, mégsem ingott meg hitében, mert vigasztalta őket Istennek az az ígérete, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van”. Ezt követően a gyülekezet Szabó A. Mihály házánál tartotta összejöveteleit.

A testvériség nagy vágya volt, hogy ismét imaházuk legyen, így eldöntötték, hogy újból imaházat építenek. A biztatást az építéshez Isten igéjéből merítették, amikor azt mondja az Úr, hogy „nagyobb lészen a második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregek Ura” (Aggeus 2,9). Ennek érdekében 1928-ban megalakították a magtárat, ahová minden évben a terményből a tizedet összegyűjtötték, majd eladták, és az árát félretették az építéshez. 1935-ben a gyülekezetnek 66 tagja volt és ugyanebben az évben felavatták Kaszta Andrást diakónusnak. 1935 márciusában hozzáfogtak az imaház építéséhez, amit 1937. december 7.-én ünnepélyesen megnyitottak.

A gyülekezetet 1937 és 1960 között Wéniger András testvér pásztorolta. Ugyanebben az időszakban megalakult az énekkar, aminek első karmesterei Sipos József, Sipos János és Kaszta András voltak. Ezt a munkát később átvette id. Vincze Miklós, aki nagy hozzáértéssel végzte 1980-ig. 1946. március 7.-én Cserepka János volt a gyülekezet vendége, és ekkor alakult meg 18 taggal a leánykör, ami a Gyöngyvirág nevet kapta. 1949-ben a gyülekezet már 104 taggal és 47 hozzátartozóval rendelkezett. 1956-ban megalakult a fúvószenekar a kémeri Szabó Márton vezetésével. A zenekar első karmestere Kaszta Mihály volt.

1962 és 1964 között a gyülekezet lelkipásztora Deák Ferenc volt. A 60-as évek lelki ébredése eljutott Nádasdra is, aminek hatására a gyülekezet megújult, és új lendületet kapott a lelki munka. 1964-ben a gyülekezet lelkipásztora Nagy András testvér lett, aki ezt a szolgálatot 1981-ig végezte. 1966-ban felavatták id. Kaszta Ferenc testvért diakónusnak, aki haláláig hűségesen végezte az Úrtól és a gyülekezettől kapott szolgálatát. 1979-ben hazaköltözött Lupényból Pap Ferenc diakónus. Ő is bekapcsolódott a gyülekezeti életbe, és odaadóan munkálkodott 1999-ig, amikor hirtelen jött betegsége miatt lehetetlenné vált a további szolgálat. Ő indította újra a vasárnapi iskolát, aminek sokáig hűséges vezetője volt.

A 80-as évek elején az imaház külsejét renoválják, majd 1992-ben a belsejét is felújítják. 1980-ban a gyülekezet lelkipásztora Siegel György testvér lett, aki 1985-ben Németországba költözött. 1988-ban a körzet meghívta lelkipásztorának id. Budai Lajos testvért, aki hűségesen pásztorolta a gyülekezetet 1998-ig, amikor nyugdíjba vonult. 1999-ben a gyülekezet pásztori lakást épített. 2000 tavaszán a körzet bizottsága gyűlésezett Bogdándon, és döntés született a körzet felosztásáról. Így megalakult a hadadnádasdi körzet, amihez a széri és bogdándi gyülekezet is tartozik. Ugyancsak ebben az évben a hadadnádasdi gyülekezet és körzet meghívta Fekete Csaba testvért lelkipásztornak, aki a meghívást elfogadta és 2010-ig pásztorolta a gyülekezetet. 2010-2014 között a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora Módi Miklós volt. 2010-ben a Helyi Önkormányzat adományozott a gyülekezetnek egy 2 hektáros területet a Diósban, ami áldásul szolgált a közösség számára. 2013-ban a gyülekezet az imaház bővítésébe fogott, ami a testvériség összefogásával szépen halad előre.

2014-ben a körzet meghívta a lelkipásztori szolgálat végzésére Fazakas György testvért. Ő a meghívást elfogadva 2014 júliusában Nádasdra költözött családjával együtt, és szeptember 14.-én ünnepélyesen be lett iktatva a szolgálatba. A gyülekezet jelenleg 146 tagot és 88 hozzátartozót számlál. A gyülekezet megalakulása óta gyarapszik, fiatalok és idősek egyaránt tesznek vallást hitükről a keresztség által. Gyülekezetünkben ének és zenekar szolgál az Úr dicsőségére. Hála az Úrnak, hogy gyermekeink és fiataljaink is beállnak az Úr munkájába, és örömmel vesznek részt az ének-zenei szolgálatban is. A vasárnapi iskola két csoportban működik, a gyerekek örömmel járnak ide, hiszen itt jó hangulatban megismerkedhetnek az Igével, Istennel. Ha pedig szolgálatról van szó, mindig készek, lelkesek az Úrnak és a gyülekezetnek is örömet szerezni, az ifjúsággal együtt. Az idősebb testvérek is igyekeznek lépést tartani a fiatalokkal. Tehát minden korosztály odaadóan kiveszi a részét az Úrnak való szolgálatból. Vágyunk, hogy valóban egyek legyünk Krisztusban. Hála az Úrnak mindenért!

Hála az Úrnak mindenért!