Magunkról - Cinkotai Baptista Gyülekezet

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magunkról


1961. augusztus 5-én születtem Szilágybagoson ötgyerekes baptista család legkisebb gyerekeként. 1968-ban családom a Nagyvárad melletti Biharszentjánosra költözött. A biharszentjánosi harminctagú kis baptista gyülekezet körzeti állomása volt a majdnem ezerfõs tagságú 1. számú Nagyváradi Baptista Gyülekezetnek. 1977-ben fogadtam el Jézus Krisztust személyes Megváltómnak és életem Urának, hitvalló bemerítésem is Nagyváradon volt ebben az évben. Középiskolai és szakmai tanulmányaimat Nagyváradon és Kolozsváron végeztem. Lelki formálódásom és növekedésem eszközei is Nagyváradhoz kötõdnek. Ifjúkoromban kortársaimmal együtt gyakran látogattuk a nagy magyar baptista gyülekezet vasárnap délutáni istentiszteleteit. Az 1970-es évek közepétõl Nagyváradon a 2. számú román baptista gyülekezetben nagy lelki ébredés kezdõdött. Hétköznapi imaórákra, evangélizációkra, ifjúsági bibliaórákra gyakran ellátogattam. Ezek az ifjúkori élmények és átélések megalapozták és meghatározták lelki irányultságomat és elhatározásaimat. 1985-ben feleségül vettem Szilágyi Tündét, akivel gyerekkorunk óta jól ismertük egymást, hisz együtt nõttünk fel. Engedelmeskedve annak az isteni elhívásnak, amely már évek óta késztetett 1989-ben elkezdhettem tanulmányaimat a Budapesti Baptista Teológián. 2002-ben Heiligenkreutzban a TCM intézetben MA fokozatot szereztem, gyakorlati teológiai szakon. 
1993-tól a Péceli Baptista Gyülekezetben szolgáltam tíz éven át. Lelkipásztori szolgálatom homlokterében elsõ helyen volt a lélekmentés és fiatalok felé való szolgálat, a családok és a jelentõs létszámú idõsek, lelki gondozásával együtt.
2003 szeptemberétõl a csömöri és cinkotai baptista gyülekezetek meghívását elfogadva lelkipásztori szolgálatomat családommal itt folytatom. Két lánygyermekkel áldott meg bennünket Isten. Nagyobbik lányunk Henrietta 13 éves volt, amikor húga Lilla született, így sok éven át részesülünk a gyermeknevelés örömében. Feleségem Tünde amellett, hogy kiváló, biztonságos érzelmi és családi hátteret biztosít a szolgálatban, aktívan támogat és részt vállal a gyülekezeti munkában. Õ a baptista egyház országos irodájának gazdasági osztályán dolgozik.
A két évtizedes tapasztalat megerõsít abban, hogy a gyorsan változó életmód és körülmények idején is nagy szükség van az Isten országának örömhírét tovább adni minden embernek. Nincs annál csodálatosabb dolog, mint amikor az ember személyesen megtapasztalja, vagy tanúja annak, hogy a hittel és engedelmességgel fogadott isteni üzenet, az örökkévaló Ige átformálja az embert, meggyógyítja, szabaddá teszi, békességet és örömteli reménységet ad nemcsak a földi életben, hanem az örök élet boldog bizonyosságában. Kegyelemben részsült emberként hittel, örömmel és hûségesen akarom szolgálni Jézus Krisztust, az én Uramat, tudva azt, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Õ emberekhez küld szolgálni.

Eszes Zoltán
Lelkipásztor

Gyülekezetünk Budapest szélén van, tagjaink pedig a VII., XVI. kerületben, Kistarcsán, Kerepesen és Szilasligeten élnek. Szorosabban a Csömöri Baptista Gyülekezettel, de más környékbeli közösségekkel is van kapcsolatunk. A megalakulás 1924-ben történt az elsõ bemerítkezéssel. Ebben nagy szerepük volt a rákoscsabai és rákoshegyi testvéreknek.
Gyülekezetünk úgy mûködik, mint egy nagyobb család. Természetesen vannak családi kapcsolatok is, de leginkább az köt össze bennünket, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása által megbocsátotta bûneinket és új életet kezdhettünk megtérésünk után, amely - hitben járva - az örök életben folytatódik majd.
A közösséget többféleképpen is gyakoroljuk. Ezekben mindig megvalósul Isten imádata, éneklésben és egyenkénti buzgó imádságokban is. Az Ige hirdetése és a lelki élménybeszámolók (vagy, ahogy mi hívjuk: bizonyságtételek) nemcsak a lelkipásztor tevékenysége. A hétköznapi Bibliaóra is úgy történik, hogy közösen megbeszéljük hozzászólásokkal, kérdésekkel az adott témát, így is erõsítve egymás hitét. Ezekre az alkalmakra próbálunk érdeklõdöket, vendégeket is hívni.
Fiatal és gyermek viszonylag kevés van a gyülekezetben, ezért rendszeresen imádkozunk ilyenfajta növekedésért is, és persze megpróbálunk cselekedni lehetõségeink szerint.
A társgyülekezettel közösen alkotunk énekkart (Csömörön több fiatal van). Nagy öröm, ha így is magasztalhatjuk Istenünket és kórustalálkozókon vehetünk részt. Hiszünk abban, és tapasztaltuk is már, hogy nem hiábavaló ez a tevékenységünk.

Fazekas Lajos
Gyülekezetvezetõ 2017-ben

A Cinkotai Baptsita Gyülekezet Isten kegyelmébõl 90 éves jubileumi istentiszteletet tart 2014. szeptemberben. Hála van a szívemben, hogy tagja lehetek ennek a gyülekezetnek. 1990-ben érkeztem Erdélybõl, 1954-ben születtem Zilah városban. 1971-ben fogadtam el az Úr Jézust személyes megváltómnak és 1972-ben merítkeztem be Nagyszebenben.
Gyülekezetünk tagja a Magyarországi Baptista Egyháznak.
A Cinkotai Baptista Güylekezet 90 éve hirdeti Isten örömüzenetét a XVI. kerületben és környékén.
A világon több mint 100 millió baptista testvérünk van.
Mi evangéliumi szabad gyülekezetként valljuk az önkéntes és tevékeny gyülekezeti tagság elvét. A keresztyénség egészébe való beilleszkedésünket példázza, hogy mi is hisszük az apostoli hitvallásban megfogalmazott alapvetõ igazságokat. Fontos számunkra a megtérés, ragaszkodunk a Szentírás igazságához és hirdetjük másoknak is az örömüzenetet.
Mi azt szeretnénk, hogy minél többen megismerjék az Úr Jézust és elfogadják személyes Megváltójuknak. Jézus Krisztus mindenkit szeret és türelemmel vár. Fogadd el Õt hittel, mert kegyelembõl, szeretettel rád is vár.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Jn3,16
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Major Ferenc
Gyülekezetvezetõ 2013-tól

1965 óta vagyok a Cinkotai Baptista Gyülekezet tagja, illetve 2009. február óta a gyülekezet vezetõje is vagyok.
Közösségünk célja mindig az volt, amit az Ige is kért tõlünk:"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt28, 19-20
Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor abban a biztos tudatban élhetünk, hogy az Úr Jézus Krisztus velünk van; Õ segít próbáinkban, bûneink bocsánatában, betegségeink elhordozásában, gyászainkban, és mindennapi életünk küzdelmeiben. Ez a mi hitünk alapja, amit Jézus Krisztus golgotai keresztje által nyertünk. A gyülekezet rendszeresen imádkozik azokért az embertársainkért, akik nem lelik életük igazi értelmét, mert nem találják, vagy rossz helyen keresik a megoldást. A gyülekezet olyan, mint a sivatagban egy oázis, ahol felüdülhet a szívünk és lelkünk Isten jelenlétében. Bárcsak sokan megtalálnák Jézus Krisztus szeretetét, aki önmagát áldozta fel minden emberért!
Istenünk nagyon szereti a bûnös embert. Ma is hív mindenkit:"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." Mt11,28
Mi is így hívunk benneteket, felnõttek, fiatalok, ifjak és vének! Jöjjetek el imaházunkba! Nagy szeretettel hívunk és örömmel fogadunk benneteket a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében! Ha tehetitek, gyertek el alkalmainkra. Érezzétek és lássátok meg, hogy milyen jó az Úr és boldog ember az, aki benne bízik.
Ebben az évben 50 éve, hogy elfogadtam személyes megváltómnak Jézus Krisztust. Azóta is boldog vagyok. Légy te is ilyen boldog, szívbõl kívánom!

Czmorek János
Gyülekezetvezetõ 2009-tõl
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz